مقالات

خرابی های مشعل گازوئیل سوز | طریقه رفع عیب و راه اندازی آن

boiler Gasoline burner failure

مشعل های گازوئیل سوز در موتورخانه ها و انواع سیستم هایی که نیاز به منبع گرمایش دارند و امکان دسترسی به گاز شهری وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرند . برخی مواقع این مشعل ها دچار نقص فنی شده که منجر به روشن نشدن مشعل یا خاموش شدن مشعل بعد از شروع کار می شود . در این مقاله به بررسی این نقص ها ، علت احتمالی و راه کار رفع مشکل به وجود آمده می پردازیم .

عیب های مشعل گازوئیل سوز و طریقه رفع عیب و راه اندازی آن

 • boiler Gasoline burner failureکلید مشعل را می زنیم ، مشعل شروع به کار نمی کند

علت احتمالی : مدار برقی اشکال دارد .

طریقه رفع عیب :

 1. فیوز مدار سوخته است ؛ باید تعویض شود .
 2. کلید تابلو معیوب است ؛ تعویض شود .
 3. آکوستات قطع است ؛ درجه تنظیم آن را کنترل کنید .
 4. سیم کشی مدار قطع است ؛ محل قطع شده را بیابید و رفع عیب کنید .
 5. رله یا پایه رله عیب دارد ؛ آن را رفع عیب و یا تعویض کنید .

کلید مشعل را میزنیم ، موتور مشعل شروع به کار می کند ، جرقه هم می زند ولی مشعل روشن نمی شود 

علت احتمالی : 

 1. سوخت تمام شده است .
 2. شیر برقی خراب است .
 3. مدار سوخت بسته است . 
 4. مدار سوخت هوا دارد .
 5. پمپ گازوئیل کار نمی کند .
 6. رله به شیر برقی فرمان نمی دهد .

طریقه رفع عیب :

 1. برای تهیه سوخت اقدام شود .
 2. از شیر برقی رفع عیب شود .
 3. کلیه قسمت های مدار شامل شیر ها ، فیلتر و غیره بازدید شود .
 4. مدار ، رفع عیب و هواگیری شود .
 5. کوپلینگ موتور مشعل معیوب است ؛ باید تعویض شود .
 6. رله یا پایه را بررسی و آن را رفع عیب یا تعویض نمایید .

کلید مشعل را می زنیم ، موتور مشعل شروع به کار می کند . سوخت هم به داخل دیگ پاشیده می شود ولی روشن نمی شود

عیب احتمالی :

 1. بین الکترودها جرقه نمی زند .
 2. محل جرقه زدن نسبت به نازل تنظیم نیست .
 3. فشار هوای مشعل زیاد است .

طریقه رفع عیب :

 1. فاصله الکترودها تنظیم نیست ؛ فاصله را تنظیم کنید .
 2. ترانس جرقه معیوب است ، آن را تعویض کنید . 
 3. سیم های رابط بین ترانس و الکترودها قطعی دارد ، رفع عیب کنید .
 4. یکی از الکترود ها اتصال بدنه دارد و الکترود دیگر در محلی غیر از محل اصلی با بدنه جرقه می زند .
 5. محل جرقه زدن نسبت به سوخت تنظیم نیست ، آن را تنظیم کنید .
 6. دریچه هوای مشعل را تنظیم کنید .

کلید مشعل را می زنیم ، موتور شروع به کار می کند ، سوخت به داخل دیگ هدایت می شود . جرقه هم ایجاد می شود ولی دستگاه روشن نمی شود 

علت احتمالی :

 1. سوخت به طور صحیح پودر نمی شود .
 2. محل جرقه زدن نسبت به نازل تنظیم نیست .

طریقه رفع عیب :

 1. فشار تغذیه سوخت به نازل کم است . به وسیله پیچ تنظیم فشار ، میزان فشار و میزان سوخت را تنظیم کنید .
 2. محل جرقه زدن نسبت به سوخت تنظیم نیست ، آن را تنظیم کنید .

مشعل روشن می شود و بلافاصله خاموش میگردد

علت احتمالی :

 1. چشم الکترونیک کثیف یا معیوب است .
 2. طریقه اشتعال صحیح نیست .
 3. کنترل رله معیوب است .
 4. خازن الکترو موتور ضعیف شده است .
 5. مدار سوخت ، هوا و یا آب دارد .

طریقه رفع عیب :

 1. چشم الکترونیک را تمیز یا تعویض کنید .
 2. فشار سوخت و یا میزان هوا تنظیم نیست ، باید تنظیم شود .
 3. کنترل رله تعویض شود .
 4. خازن باید تعویض شود .
 5. مدار ، باید رفع عیب و هواگیری گردد . اگر در داخل سوخت ، آب وجود دارد باید آب از مخزن خارج شود .

کلید مشعل را می زنیم ، مشعل روشن می شود ولی مدتی بعد شعله پر دود شده و پس زده یا خاموش می شود 

عیب احتمالی :

 1. مجرای عبور گازهای ناشی از احتراق ( دود ) گرفته شده است .
 2. کانال دودکش مسدود است .

طریقه رفع عیب :

 1. دیگ را تمیز کنید .
 2. دودکش را باز و آن را رفع عیب کنید .

پاسخی بگذارید